...
 
 
   

2019 SKOOLFONDS

Inskrywingsvorm 2020 - klik hier

 

TOELATINGSBELEID:

Leerders wat aansoek doen om toelating tot Laerskool Bailie Park moet aan die volgende kriteria voldoen:
Binne die aanvaarbare ouderdom val vir die betrokke graad. (Leerders ouer as 15 jaar sal slegs toegelaat word nadat daar amptelik by die departement toestemming verkry is. dit sal egter slegs geskied as genoemde leerder weens omstandighede buite sy beheer die ouderdomsperk oorskry. (bv Immigrasie, siekte ens.)

Leerders wat aansoek doen moet Afrikaans magtig wees aangesien ons onderrig slegs in Afrikaans geskied.

Leerders moet in die eerste jaar van skool die ouderdom van minimum sewe jaar bereik.

Ouers is geregtig om leerders terug te hou vir 'n jaar sou hulle professionele hulp bekom het wat so 'n stap regverdig.

Ouers/voogde van leerders moet te alle tye bereid wees om die skoolreëls te gehoorsaam terwille van harmonie in die skoolopset.

Ouers/voogde van leerders moet onderneem om skoolgelde (ereskuld) stiptelik te betaal of aansoek doen vir subsidie aan die begin van 'n jaar sou hul inkomste dit regverdig.

Leerders uit alle rasgroepe is welkom om in te skryf as daar plek beskikbaar is in 'n betrokke graad solank hulle aan bogenoemde kriteria voldoen, veral wanneer ons na die onderrigtaal verwys.
 

   
 
 
                 

 
  Geskiedenis
Personeel
Skooldrag en Gedragskode
Skoolreëls
Graad 1
Skoolfonds en Toelating
  Eksamenrooster
Leierstelsel
Wat ons Bied        
 

 

Die nuwe webtuiste word met trots ontwikkel en onderhou deur GSD Potch  - www.gsdpotch.com