...
 
 
   

Doel van gedragskode:

ons skool streef na effektiewe onderrig deur die skep van ‘n positiewe leerkultuur;
ons wil wedersydse respek en verdraagsaamheid ontwikkel en bevorder – binne die skool, tussen personeel en leerders, buite die skool, tussen personeel en die ouergemeenskap;
ons wil die rol van die fasiliteerder, leerders en ouers duidelik uiteensit om effektiewe onderrig te bevorder;
ons glo dat dissipline en orde binne die skool en by die huis noodsaaklik is om effektiewe onderrig te laat plaasvind;
ons streef daarna om die onvolwasse leerder in geheel te ontwikkel en tot volwassenheid te begelei;
Ter wille van ordelike verloop in die skool vra ons u samewerking met die volgende sake:

Ouers:

ouers mag onder geen omstandighede die personeel direk by hul klaskamers besoek nie. Alle afsprake met personeel moet deur die hoof geskied;
u moet asseblief nie onnodige oproepe na die skool maak, waarna ons boodskappe aan u kind moet oordra nie. Tref asseblief vooraf reëlings met u kind;
u moet asseblief aandag gee aan kennisgewings en omsendbriewe wat uitgestuur word. Kontroleer maar gereeld u kind se skooltas.
indien u enige problem ondervind met die skool moet u dit persoonlik met die hoof kom bespreek;
fondsinsamelingsprojekte is VRYWILLIG, dit is nie verpligtend nie. Dit word egter tot al ons kinders se direkte voordeel gebruik;
mediese afsprake word asseblief gemaak buite skool ure;
leerders moet onder geen omstandighede voor ingange af- of opgelaai word nie.
Omsendbriewe word elektronies aan die ouers per epos gestuur.

Kleedkamers:

Junior Primêre leerders beweeg in groepe soos bepaal deur die fasiliteerders;
gedurende pouses gebruik leerders die kleedkamers op ongekontroleerde basis (hou egter by kleedkamers soos aan onderskeie grade toegeken);
leerders mag nie ronddrentel by die kleedkamers nie maar moet dadelik terugbeweeg na hul speelterrein of klas;
Die optrede van ‘n leerder binne die kleedkamer moet strook met die vereistes wat vir ons gemeenskap aanvaarbaar is en mag nooit vir ander leerders ‘n verleentheid skep nie;
Higiëne en netheid is van die uiterste belang. Elke leerder wat die kleedkamer gebruik het ‘n verantwoordelikheid om dit netjies agter te laat;

Gebruik van Skoolvoertuie:

leerders mag slegs in skoolvoertuie wees indien daar toesig is, of met toestemming. GEEN roomys, kougom en koeldrank mag in die voertuie gebruik word nie;

Die skoolsaal:

ons skoolsaal is ons trots. Geen leerders mag binne die saal wees sonder toesig nie;
leerders mag glad nie op die verhoog en agter die gordne in beweeg tensy in opdrag of onder toesig nie;
slegs die hoof gee toestemming vir die gebruik of rondskuif van die klavier;
vlae en portrette mag nie deur leerders hanteer word nie;
persone wat die saal gebruik aanvaar verantwoordelikheid vir alles wat daar binne mag beskadig word;
geen leerders word by die klankstelsel toegelaat nie en slegs opgeleide personeel mag die stelsel hanteer;

Verkeersreëlings:

ONS LEERDERS SE VEILIGHEID GENIET DIE HOOGSTE PRIORITEIT!

Die verkeersreëlings om die skool moet deur leerder, ouers en fasiliteerders nagekom word selfs al verg dit soms ongerief. So mag daar bv. Geen u-draai gemaak word in Pavey- en Piet Cronjestraat wanneer die skool verdaag nie. Motors beweeg linksom skoolterrein sodat leerders nie die straat hoef oor te steek nie;

Leerders moet gebruik maak van ingange wat aan elke graad toegewys word. Skooltasse word by aantreeblok geplaas in klasverband tot skool begin;
By skoolverdaging gebruik leerders ingange soos toegewys waar motors LINKSOM skoolterrein beweeg om verkeersveiligheid te verseker;

Fietsryers:

Fietse word gestoot binne die skoolterrein by aankoms en vertrek van leerders
Fietse moet gesluit word tydens skooltyd;
Fietsloods is buite perke vir leerders tydens skoolure behalwe wanneer fietse geneem of gebêre word;
Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir skade of diefstal van fietse nie;

Saalopening:

Vind plaas aan die begin van die week. Prosedure word deur die skool/Beheerliggaam bepaal.

Terrein:

Ons terrein is ons groot trots by Laerskool Baillie park. Met hierdie reels wil ons die terrein bewaar.

Grasperke:

Geen leerder mag gedurende of na skool op enige van die grasperke, die walle ingesluit, speel nie. Daar is ook genoeg plaveisel dat niemand oor die grasperk hoef te loop nie Die rugbyveld is groot genoeg as leerders op gras wil speel.

Beddings:

Daar word baie moeite gedoen om die beddings skoon en aantreklik te laat lyk. Geen leerder mag deur die beddings loop of daaroor probeer spring nie.

Opvoedkundige speelterrein:

Geen leerder mag sonder toesig op die speelterrein wees nie. Slegs die Grondslagfase het toegang tot de speelterrein.

Netbalbane:

Geen leerders word sonder toesig op die bane toegelaat nie. Niemand word op die bane toegelaat met ‘n hardesoolskoen aan nie, slegs kaalvoet of seilskoene. Geen leerder word voor-of na skool op enige van die twee parkeerterreine toegelaat om personeel se boeke te dra nie. Daar mag ook nie tussen die motors gespeel word gedurende pouses nie.

Skooltye:

Skooltyd word gereeld per brief aan ouers deurgegee. Ouers moet poog om die leerders betyds, volgens tye aan u verskaf, by die skool te kry.

Algemene gedrag van leerders:

Leerders moet respek betoon teenoor personeel en enige volwasse persoon op skoolterrein deur op te staan en die betrokke persoon te groet;
Geen kougom mag op die terrein of tydens skoolaktiwiteite gekou word nie;
Vandalisme sal onder geen omstandighede geduld word nie – die ouer sal aanspreeklik gehou word vir enige skade wat daaruit mag voortspruit, soos bv. Op banke te krap ens.
Geen Rommel mag op die terrein gestrooi word nie. Indien hier nie gehoor aan gegee word nie, sal pouses benut word om die terrein op te ruim;
Geen bedelry word toegelaat ten opsigte van fondsinsameling of kompetisies deur die skool geloods nie;
Indien leerder in die persoonlike eiendom, tas, sportsak ens., van ‘n ander krap en artikels verwyder, sal ouers onmiddellik daarvan in kennis gestel word en aanspreeklik gehou word daarvoor om sodanige artikel(s) te vervang;
Tydens klaswisseling stap leerders in stilte in rye;
Geen vuurwapens of gevaarlike speelgoed soos bv. Klippe, blaaspypies ens. Mag op die terrein gebring of gegooi word nie;
Skoolaktiwiteite geniet te alle tye voorrang bo privaat aktiwiteite;
Wangedrag van ‘n leerder na skoolure kan tot skorsing lei.

Verlore artikels:

Alle verlore artikels soos kosblikke en klerasie word na die kantoor gestuur waar dit na elke pouse deur die leerders opgeëis kan word.

Tasse en handboeke:

Slegs tasse met permanente afskortings word toegelaat. Geen rugsakke, gekleurde seilsakke of sportsakke is toelaatbaar nie;
Sportsakke mag slegs gebruik word vir sportaktiwiteite;
Tasse moet duidelik gemerk wees;
Die gemiddelde pryse van handboeke beloop R80 en daarom moet handboeke goed beskerm en opgepas word;
Handboeke moet met beskermde plastiek oorgetrek word;
Indien handboeke verlore raak, word van die ouers verwag om die kostes te dra. Dit sluit ook handboeke in wat erg verniel word.

Speelgoed:

Geen speelgoed mag skool toe gebring word nie.

Dissipline:

Dissipline is ‘n vereiste vir ordelike verloop in die skool. Geen lyfstraf mag in die skool toegepas word nie. Die volgnede maatreëls geld vir dissipline in die skool:

Pligsversuim-en verdienstelikheidsvorm:

Elke leerder ontvang die vorm vir elke leerarea waarop fasiliteerder versuim of verdienstelikheid aanteken.
Ouers moet die vorm teken en ook gereeld nagaan om op hoogte van die verloop van sake te bly.

Strafprosedure:

Indien ‘n leerder ‘n oortreding begaan, word sy/haar oortreding op die vorm aangebring ter insae van die ouer waarby geteken moet word.
Na meer as drie versuimaksies word die leerder na die hoof gestuur vir ‘n mondelinge waarskuwing.
By ‘n volgende oortreding word die ouers per brief versoek om die hoof te kom spreek.
Indien ‘n leerder weer oortree,word ‘n skriftelike waarskuwing gegee.
As ‘n leerder moedswillig volhou met oortreding, sal die skoolbestuurspan, na deeglike oorlegpleging,oorgaan tot skorsing van die betrokke leerder
   
 
 
                 

 
  Geskiedenis
Personeel
Skooldrag en Gedragskode
Skoolreëls
Graad 1
Skoolfonds en Toelating
  Eksamenrooster
Leierstelsel
Wat ons Bied        
 

 

Die nuwe webtuiste word met trots ontwikkel en onderhou deur GSD Potch  - www.gsdpotch.com